STADGAR VÄDDÖ GK

Stadgar för Väddö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 30 juni 1991 och med hemort i Södersund, Väddö

Stadgarna fastställda 1992-04-11

Stadgarna reviderade 1995-02-18, 1998-12-05, 2000-12-04, 2005-01-29, 2007-03-31, 2008-03-29, 2009-03-28, 2011-01-01, 2012-04-01, 2013-11-23

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och  innehåll, alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. (Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör
Upplands. golfdistriktsförbund (GDF) samt
Upplands idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF eller DFstyrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m. 31 december

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt

11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
* får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att medlemmen innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret,
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

13 § a SPELRÄTT
Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer.
Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Väddö Golf AB:s golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmötet.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

DELAT ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett vår- och ett höstmöte. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Höstmöte hålls före november månads utgång.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för vår- respektive höstmöte skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, vara tillgänglig på klubbens hemsida och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före vår- respektive höstmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
8 Fastställande av antal styrelseledamöter och ev. suppleanter
9 Val av
a klubbens ordförande för en tid av ett år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f ombud till GDFmöte.
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11 Övriga frågor (information och diskussion).
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11 Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar
skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, vara tillgänglig på klubbens hemsida och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och en ledamot och styrelsen utser en ledamot.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION
24 § REVISION
Revisor och suppleant är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor och suppleant behöver inte vara medlem i klubben.
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisor skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE
25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 5-10 övriga ledamöter samt ev. suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut;
* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.